'இறைவா! எனக்கு அறிவு இல்லாதது பற்றி உன்னிடம் கேட்பதை விட்டும் உன் னிடமே நான் பாதுகாப்புத் தேடுகிறேன். நீ என்னை மன்னித்து அருள் புரியா விட்டால் இழப்பை அடைந்தவனாக ஆகி விடுவேன்' | 11:47 | Download islamicimage.in
Item number 1
'இறைவா! எனக்கு அறிவு இல்லாதது பற்றி உன்னிடம் கேட்பதை விட்டும் உன் னிடமே நான் பாதுகாப்புத் தேடுகிறேன். நீ என்னை மன்னித்து அருள் புரியா விட்டால் இழப்பை அடைந்தவனாக ஆகி விடுவேன்'
11:47 2019-04-11

Download Image