அல்லாஹ்வையன்றி தங்களுக்கு உதவுபவனையோ, பொறுப்பாள னையோ அவர்கள் காண மாட்டார்கள். | 4:173 | Download islamicimage.in