(இது) மிகைத்தவனும், ஞானமிக் கோனுமாகிய அல்லாஹ்விடமிருந்து அருளப்பட்ட வேதம். | 39:1 | Download islamicimage.in